• Gratis verzenden vanaf € 75,-
  • Levertijd binnen 1 tot 3 werkdagen
Doterra home » Retourbeleid & Herroepingsrecht

Beleid voor retour van producten


A. Retour van producten binnen 30 dagen.

1. dōTERRA betaalt honderd procent (100%) terug van de aankoopprijs (plus mogelijke belastingen bij
voorafbetaling) van op dat moment verhandelbare producten die door de Wellness Advocate of de Klant
worden geretourneerd binnen dertig (30) dagen na levering door de Onderneming. Wellness Advocates
beschikken net als eindklanten over 30 dagen om goederen te retourneren met volledige terugbetaling,
minus verzendkosten en uitgekeerde bonussen.


2. dōTERRA voorziet een Product krediet van honderd procent (100%) van de aankoopprijs (plus mogelijke
belastingen bij voorafbetaling) of een terugbetaling van negentig procent (90%) van de aankoopprijs (plus
mogelijke belastingen bij voorafbetaling) verminderd met de transportkosten en betaalde Bonussen, voor
niet op dat moment verhandelbare producten (zie Sectie 6.D) die door de Wellness Advocate of de Klant
binnen dertig (30) dagen na levering worden geretourneerd, minus verzendkosten en uitgekeerde bonussen.


B. Retour van eenendertig (31) tot negentig (90) dagen na aankoop.

Van eenendertig (31) tot negentig
(90) dagen na de datum van aankoop, voorziet dōTERRA een Product krediet van honderd procent (100%)
van de aankoopprijs of een terugbetaling van negentig percent (90%) van de aankoopprijs (plus mogelijke
belastingen bij voorafbetaling) verminderd met de transportkosten en betaalde Bonussen, voor op dat
moment verhandelbare producten die door de Wellness Advocate of de Klant worden geretourneerd


C. Retour van eenennegentig (91) tot één (1) jaar na aankoop.

Na 91 dagen tot twaalf (12) maanden na
de datum van aankoop, biedt dōTERRA een Product krediet van negentig procent (90%) of een terugbetaling
van negentig procent (90%) van de aankoopprijs (plus mogelijke belastingen bij voorafbetaling) verminderd
met de transportkosten en betaalde Bonussen, voor op dat moment verhandelbare producten die door de
Wellness Advocate of de Klant worden geretourneerd (met uitzondering van aanbiedingen beperkt in de tijd
en goederen over de vervaldatum).


D. Op dat moment verhandelbaar.

Producten en Verkoopondersteuning worden als ‘Op dat moment
verhandelbaar’ beschouwd wanneer zij aan elk van volgende voorwaarden voldoen: 1) ze zijn ongebruikt;
2) verpakking en etikettering zijn niet gewijzigd of beschadigd; 3) producten die in verzegelde of
beschermende verpakking worden geleverd en die om gezondheid- of hygiënische redenen niet verder
kunnen worden doorverkocht (bv. essentiële oliën) als de verzegeling is verbroken of de verpakking
verwijderd; 4) de toestand van product en verpakking zijn van die aard dat het commercieel aanvaardbaar
is om de goederen tegen de volle prijs te verkopen; 5) het product heeft zijn vervaldatum niet bereikt; en
6) het product bevat de huidige dōTERRA-etikettering. Bovendien zullen, in het kader van Secties 6.B en
BELEID EN PROCEDURES
© 2020 dōTERRA Holdings, LLC. Page 9
6.C, de hierbovengenoemde producten niet als op dat moment verhandelbaar worden beschouwd als de
Onderneming voor de verkoop heeft duidelijk gemaakt dat het producten betreft die seizoensgebonden zijn,
waarvan de productie werd stopgezet, aanbiedingen beperkt in de tijd zijn of speciale promoties zijn die niet
onderworpen zijn aan het Retourbeleid.


E. Retour van beschadigde of verkeerd verzonden producten. dōTERRA zal producten omwisselen of
terugbetalen als de Wellness Advocate of de Klant de geretourneerde goederen in beschadigde toestand
heeft ontvangen of als ze verkeerd werden verzonden.

Dergelijke producten moeten binnen vijftien (15)
dagen na ontvangst worden geretourneerd. Waar mogelijk worden geretourneerde producten vervangen door
onbeschadigde producten. Echter, als omwisselen niet mogelijk is, behoudt de Onderneming zich het recht
voor de geretourneerde producten terug te betalen.

 

F. Plicht om het verkoopordernummer te behouden. Het originele verkoopordernummer op de factuur moet
behouden blijven zodat de Onderneming de Bonussen met betrekking tot de geretourneerde producten kan
recupereren. Dit nummer moet aan de Onderneming worden meegedeeld op het moment van het verzoek
om terugbetaling.


G. Retourneren van sets. Producten die werden aangekocht als onderdeel van een set moeten als volledige
set worden geretourneerd.


H. Terugbetalingsalternatieven. De manier van terugbetaling is afhankelijk van de betalingsprocedures in de
Lokale markt en de manier waarop de oorspronkelijke betaling werd uitgevoerd. Terugbetalingen worden
alleen uitbetaald aan de oorspronkelijke betaler.


I. Retourprocedure. Om een terugbetaling te krijgen voor geretourneerde producten of
Verkoopondersteuning moet een Wellness Advocate voldoen aan volgende procedures:
1. Men moet voorafgaand aan de retour van de zending naar de Onderneming over een retournummer
beschikken. Men kan dit nummer telefonisch of schriftelijk verkrijgen. De eigenlijke retourzending moet
worden vergezeld van het nummer van de Wellness Advocate.
2. De Onderneming zal de Wellness Advocate de correcte procedures en locatie bezorgen voor de retour van
de producten en Verkoopondersteuning. Alle verzendingskosten voor de retourzending zijn ten laste van de
Wellness Advocate.
3. De retour-/terugbetalingsprocedure is afhankelijk van de wetgeving in de jurisdicties en kan daarom
variëren. Mogelijk bepaalt de van toepassing zijnde wetgeving de voorwaarden van het retourbeleid. De
retour-/terugbetalingsprocedures van dōTERRA hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de
Wellness Advocate


J. Het recht van de Onderneming om onverdiende Bonussen te recupereren. Wellness Advocates
ontvangen Bonussen op basis van de aankoop van producten door Klanten of door leden van hun Downlineorganisatie.

Wanneer goederen worden geretourneerd, heeft de Onderneming het recht Bonussen
te recupereren die werden uitbetaald voor de aankoop van producten die werden geretourneerd. De
Onderneming kan deze Bonussen recupereren door de Wellness Advocate te vragen de Onderneming
rechtstreeks te betalen, of de Onderneming kan het bedrag van de Bonus in mindering brengen van
toekomstige Bonussen.


K. Retour van gepersonaliseerde Verkoopondersteuning. Gepersonaliseerde Verkoopondersteuning kan
niet worden geretourneerd of terugbetaald, met uitzondering van gepersonaliseerde Verkoopondersteuning
die drukfouten bevat. Dergelijke Verkoopondersteuning moet binnen dertig dagen (30) en conform het
Productretourbeleid worden geretourneerd..


L. Creditcard-terugvorderingen. Er wordt van Wellness Advocates verwacht dat zij producten retourneren
conform het beleid voor omwisseling en retour van de Onderneming in plaats van dat zij een terugvordering
BELEID EN PROCEDURES
© 2020 dōTERRA Holdings, LLC. Page 10
via creditcard doen. In het geval van creditcard-terugvorderingen heeft de Onderneming het recht Bonussen
te recupereren die werden uitbetaald op basis van de producten waarop de creditcard-terugvordering
betrekking heeft.


M.Opleiding. Als de Onderneming opleiding aan de Wellness Advocate aanbiedt, op kosten van de Wellness Advocate,
en de Wellness Advocate is niet tevreden over de opleiding, dan kan de Wellness Advocate de Onderneming vragen
deze kosten (verminderd met de uitgaven voor levensonderhoud) terug te betalen binnen veertien (14) dagen na de
opleiding.


Verplichtingen en beperkingen van de detailhandel


A. Recht om te annuleren. Wetgeving ter bescherming van de consument schrijft voor dat een Wellness
Advocate die een product heeft verkocht aan een kleinhandelsklant een terugbetalingsgarantie van
veertien (14) dagen moet verstrekken. Dit betekent dat de Wellness Advocate de aankoopprijs, op
verzoek en om welke reden dan ook, volledig moet terugbetalen aan de klant. De klant moet de
terugbetaling binnen veertien (14) dagen na levering aanvragen en de producten retourneren. De
voorwaarden voor volledige terugbetaling worden vermeld op aankoopbon die dōTERRA ter beschikking
stelt van de Wellness Advocates. Wellness Advocates moeten zich vertrouwd maken met deze
voorwaarden en producten uitsluitend onder deze voorwaarden verkopen.


De Onderneming moedigt de Wellness Advocates aan om verzoeken om terugbetaling of omwisseling
van producten te honoreren, ook als deze meer dan veertien (14) dagen na levering werden gedaan. De
Onderneming steunt dit beleid aan de hand van haar royale Productretourbeleid dat in Sectie 6 wordt
beschreven.


B. Plicht om verkoopbewijzen te verstrekken. Op het moment van de verkoop moet de Wellness Advocate
de Klant een ingevulde aankoopbon overhandigen.


1. De voorzijde van de aankoopbon moet worden ingevuld en de bestelde items, het bedrag van de verkoop
en de naam, het adres en telefoonnummer van de Klant bevatten.


2. Op de achterzijde van de aankoopbon moeten de verkoopdatum, de naam, het zakelijke adres en
telefoonnummer van de Wellness Advocate worden ingevuld.


3. Wellness Advocates moeten kopieën van alle aankoopbonnen minstens zeven jaar bewaren. Het bedrag
van de ontvangen verkoopbelasting moeten worden geregistreerd op het formulier voor aankoopbonnen.
SECTIE 8: een Wellness Advocate inschrijven of sponsoren.